9 වසර ගණිතය

Categories: ගණිතය
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum

About Course

සිංහල මාධ්‍යයෙන්, 9 වසර ගණිතය ඉගෙනගමු.

About the instructor

Course Curriculum

ත්‍රිපද ප්‍රකාශ

 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 1 කොටස
  1:26
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 2 කොටස
  3:28
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 3 කොටස
  2:46
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 4 කොටස
  9:07
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 5 කොටස
  8:39
 • අභ්‍යාස 1

සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ

 • අභ්‍යාස 1

දර්ශක

 • අභ්‍යාස 1
 • අභ්‍යාස 2
 • අභ්‍යාස 3

වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය

 • අභ්‍යාස 1
 • අභ්‍යාස 2
 • අභ්‍යාස 3

සමීකරණ

 • අභ්‍යාස 1
 • අභ්‍යාස 2

සූත්‍ර

 • අභ්‍යාස 1
 • අභ්‍යාස 2
Free
Free access this course
Welcome To The Shine-EdulankaSri Lanka Best E-Learning Platform

Our vision is to promote and develop online education in Sri Lanka. Ready access to quality education for all. To reach every part of the island.

EN SI