10 වසර ගණිතය

Categories: ගණිතය
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

සිංහල මාධ්‍යයෙන්,
10 වසර ගණිතය ඉගෙනගමු.

Course Content

ත්‍රිපද ප්‍රකාශ

 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 1 කොටස
  01:26
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 2 කොටස
  03:29
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 3 කොටස
  02:46
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 4 කොටස
  09:08
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 5 කොටස
  08:39
 • අභ්‍යාස 1

වීජීය භාග

සමීකරණ

ද්විපද ප්‍රකාශන

Welcome To The Shine-EdulankaSri Lanka Best E-Learning Platform

Our vision is to promote and develop online education in Sri Lanka. Ready access to quality education for all. To reach every part of the island.

EN SI