10 වසර ගණිතය

Categories: ගණිතය
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum

About Course

සිංහල මාධ්‍යයෙන්, 10 වසර ගණිතය ඉගෙනගමු.

About the instructor

Course Curriculum

ත්‍රිපද ප්‍රකාශ

 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 1 කොටස
  1:26
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 2 කොටස
  3:29
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 3 කොටස
  2:46
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 4 කොටස
  9:08
 • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 5 කොටස
  8:39
 • අභ්‍යාස 1

වීජීය භාග

 • අභ්‍යාස 1

සමීකරණ

 • අභ්‍යාස 1

ද්විපද ප්‍රකාශන

 • අභ්‍යාස 1
 • අභ්‍යාස 2
Free
Free access this course
Welcome To The Shine-EdulankaSri Lanka Best E-Learning Platform

Our vision is to promote and develop online education in Sri Lanka. Ready access to quality education for all. To reach every part of the island.

EN SI