10 වසර ගණිතය

Categories: ගණිතය
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

සිංහල මාධ්‍යයෙන්,
10 වසර ගණිතය ඉගෙනගමු.

Course Content

ත්‍රිපද ප්‍රකාශ

  • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 1 කොටස
    01:26
  • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 2 කොටස
    03:29
  • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 3 කොටස
    02:46
  • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 4 කොටස
    09:08
  • ත්‍රිපද ප්‍රකාශ 5 කොටස
    08:39
  • අභ්‍යාස 1

වීජීය භාග

සමීකරණ

ද්විපද ප්‍රකාශන

Welcome To The Shine-EdulankaSri Lanka Best E-Learning Platform

Our vision is to promote and develop online education in Sri Lanka. Ready access to quality education for all. To reach every part of the island.